2018 Dorpsfeest
2017 Smallingerlandfestival
2017 Mearbrass
2016 Mei inoar op reis
2015 Halleluja goes pop
2011 Jubileumconcert 90 jaar Halleluja
2022 Jubileumconcert met Piter Wilkens
2019 OMF de Lawei Drachten
2018 Let us entertain you – met Folkert Hans Tolsma
2017 Mei inoar op reis